Všeobecné​ ​ obchodní​ ​ podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​ obchodní podmínky​ “) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu lamberts.cz umístěného na webovém rozhraní  www.lamberts.cz​ ​ (dále​ ​ jen​  „​webové​ ​rozhraní​ “)​ ​ mezi  podnikatelem MUDr.​ ​​Janem​ ​ Lichnovským,​ ​ se​ ​ sídlem​ ​ Proskovická​ ​ 674/31,​ ​ 700​ ​ 30,​ ​ Ostrava​ ​ -​ ​ Výškovice, IČ:​ ​ 48441091,  DIČ:​ ​ CZ5505102119, zapsaným​ ​ v živnostenském​ ​ rejstříku​ ​ vedeném​ ​ Magistrátem​ ​ města​ ​ Ostravy. Adresa pro doručování: MUDr. Jan Lichnovský, Imunologická ambulance, Ordinace celostní medicíny,​ ​ Kpt.​ ​ Vajdy​ ​ 2​ ​ (areál​ ​ Hotelu​ ​ Vista),​ ​ 700​ ​ 30 Ostrava Telefonní​ ​ číslo:​ ​ +420 603 264 006 Kontaktní​ ​ e-mail:​​ lichnovsky@largo-clinic.cz jako​ ​ prodávajícím a​ ​ Vámi​ ​ jako​ ​​ kupujícím
 
1. ÚVODNÍ​ ​ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce, a vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „​ cenu​ “), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících​ ​ se​ ​ zvoleným​ ​ způsobem​ ​ platby,​ ​ uvedenou​ ​ v objednávce. Zbožím prodávaným na webovém rozhraní jsou především výživové doplňky. Žádný z produktů umístěnýchn awebovém rozhraní není lékem ani léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je potravinovým doplňkem, je určeno jako doplněk pestré a vyvážené stravy.  Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží​ ​ převezmete. 

1.1. Vztahuje​ ​ se​ ​ kupní​ ​ smlouva​ ​ pouze​ ​ na​ ​ zboží? Jako ​ kupní smlouva ​ (nebo jenom „​ smlouva​ “) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování​ ​ služeb. 

1.2. Je​ ​ kupní​ ​ smlouva​ ​ spotřebitelskou​ ​ smlouvou? O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o          spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte​ ​ právo​ ​ na​ ​ odstoupení​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ bez​ ​ udání​ ​ důvodu.

1.3. Jaká​ ​ máte​ ​ jako​ ​ spotřebitel​ ​ zvláštní​ ​ práva? Jako​ ​ spotřebitel​ ​ máte​ ​ především: − právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních​ ​ podmínek); − nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky​ ​ se​ ​ řídí​ ​ Reklamačním​ ​ řádem); − právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto​ ​ obchodních​ ​ podmínkách​ ​ nebo​ ​ na​ ​ webovém​ ​ rozhraní); − právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto​ ​ obchodních​ ​ podmínek).

1.4. Čím​ ​ se​ ​ řídí​ ​ náš​ ​ právní​ ​ poměr? Náš​ ​ právní​ ​ poměr​ ​ se​ ​ řídí​ ​ následujícími​ ​ dokumenty: − těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva​ ​ a​ ​ povinnosti;

Reklamačním​ ​ řádem,​ ​ podle​ ​ kterého​ ​ budeme​ ​ postupovat​ ​ při​ ​ reklamaci​ ​ zboží;

Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a  některé​ ​ další​ ​ vztahy​ ​ související​ ​ s využíváním​ ​ webového​ ​ rozhraní;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání          smlouvy;

objednávkou​ ​ a​ ​ jejím​ ​ přijetím​ ​ z naší​ ​ strany, a​ ​ v otázkách​ ​ zde​ ​ neupravených​ ​ také​ ​ následujícími​ ​ právními​ ​ předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále​ ​ jen​ ​„ občanský​ ​zákoník​“); 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  (pouze​ ​ pokud​ ​ jste​ ​ spotřebitelem). Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem​ . Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních​ ​ vztazích​ ​ poskytována​ ​ tato​ ​ vyšší​ ​ míra​ ​ ochrany.

1.5. Jak​ ​ vyjádříte​ ​ souhlas​ ​ s obchodními​ ​ podmínkami? Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste​ ​ se​ ​ s​ ​ těmito​ ​ obchodními​ ​ podmínkami​ ​ seznámili​ ​ a​ ​ souhlasíte​ ​ s nimi.
 
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se​ řídí​ vždy​ tím​ zněním​ obchodních​ ​ podmínek,​ za​​ jehož​ účinnosti​ vznikly.
 
2. KUPNÍ​ ​ SMLOUVA

2.1. Jak​ ​ uzavíráme​ ​ kupní​ ​ smlouvu? Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. ​Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku​. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této​ ​ objednávky​  z naší​ ​ strany.

2.2. Jak​ ​ podat​ ​ objednávku? Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních​ ​ informací​ ​ uvedených​ na​ webovém​ rozhraní​ umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační). Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, ​ po stisknutí tlačítka         „Odeslat objednávku!“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné​ . O jejich změně nás bezodkladně​ ​ informujte​ ​ telefonicky​ ​ či​ ​ e-mailem. O obdržení objednávky vás budeme informovat. ​ Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky​ ​ z naší​ ​ strany,​ ​ pokud​ ​to​​ v​​ potvrzení​ ​ není​ výslovně​ ​ uvedeno​. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na​ ​ takovou​ ​ objednávku​ ​ se​ ​ potom​ ​ hledí,​ ​ jako​ ​ by​ ​ nebyla​ ​ podána.

2.3. Kdy​ ​ je​ ​ tedy​ ​ smlouva​ ​ uzavřena? Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany​. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení​ ​ následovat​ ​ samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné​ z webového​ ​rozhraní.


2.4. Můžete​ ​ již​ ​ odeslanou​ ​ objednávku​ ​ zrušit? Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem.​ Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější rušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již  v souvislosti​ ​ se smlouvou​ ​ vynaložili.

2.5. Může​ ​ se​ ​ cena​ ​ uvedená​ ​ na​ ​ webovém​ ​ rozhraní​ ​ měnit? Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno​ ​ něco​ ​ jiného. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, ​ nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu​ , a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě​ ​ si​ ​ vyhrazujeme​ ​ právo​ ​ odstoupit​ ​ od​ ​ smlouvy​ . Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo​ ​ k přijetí​ ​ vaší​ ​ objednávky,​ ​ nejsme​ ​ povinni​ ​ smlouvu​ ​ uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto​ ​ obchodních​ ​ podmínek.

2.6. V jakých​ ​ jazycích​ ​ lze​ ​ smlouvu​ ​ uzavřít? Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7. Máte​ ​ možnost​ ​ získat​ ​ smlouvu​ ​ v textové​ ​ podobě? Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. ​ Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany​. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou.Při zasílání    poštou​ ​ vás​ ​ můžeme​ ​ požádat​ ​ o​ ​ úhradu​ ​ nákladů​ ​ s tím​ ​ spojených.

2.8. Je​ ​ smlouva​ ​ někde​ ​ uložena? Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.​ ​ Smlouva​ není​ přístupná​ třetím​ osobám,​ ​ale​ na​​ vyžádání​ vám​ ji​​ zašleme.

2.9. Co​ ​ když​ ​ něčemu​ ​ve ​smlouvě​ ​ nerozumíte? V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré​ ​ potřebné​ ​ informace. 
 
 
3. PLATEBNÍ​ ​ PODMÍNKY

3.1. Jaké​ ​ způsoby​ ​ platby​ ​ přijímáme? Kupní​ ​ cenu​ ​ můžete​ ​ uhradit​ ​ především​ ​ následujícími​ ​ způsoby:

v hotovosti​ ​ při​ ​ zaslání​ ​ zboží​ ​ na​ ​ dobírku​ ​ nebo​ ​ při​ ​ osobním​ ​ odběru;

bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám​ ​ budou​ ​ sděleny​ ​ v potvrzení​ ​ objednávky). Případné​ ​ další​ ​ způsoby​ ​ platby​ ​ jsou​ ​ uvedeny​ ​ na​ ​ webovém​ ​ rozhraní. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou býtdálezpoplatněny​ . Tyto  poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy​ ​ nastane​ ​ splatnost​ ​ kupní​ ​ ceny? V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě  bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn​ ​ okamžikem připsání​ ​ příslušné​ ​ částky​ ​ na​ ​ náš​ ​ bankovní​ ​ účet. 

3.3. V jaké​ ​ měně​ ​ můžete​ ​ platit​ ? Platba​ ​zboží​ ​je​  možná​ ​ v českých​ ​ korunách​ ​ (Kč).

3.4. Kdy​ ​ můžeme​ ​ požadovat​ ​ zálohu​ ​ nebo​ ​ uhrazení​ ​ předem? Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou​ ​nad​ ​5.000​ ​ Kč. Dále jsme oprávněni požádat vás o ​ uhrazení celé ceny zboží před jeho  odesláním​ ​ nebo​ ​ předáním​ ​ (§​ ​ 2119​ ​ odst.​ ​ 1​ ​ občanského​ ​ zákoníku​ ​ se​ ​ nepoužije).
 
4. DODACÍ​ ​ PODMÍNKY

4.1. Jak​ ​ posíláme​ ​ zboží? Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte,  můžeme​ ​ ho​ ​ určit​ ​ my. 

4.2. Jaké​ ​ jsou​ ​ náklady​ ​ na​ ​ dodání​ ​ zboží? Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený           způsob​ ​ dopravy​ ​ zahrnuje.
 
4.3. Kdy​ ​ vám​ ​ zboží​ ​ dodáme? Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy​ ​a​​ platby. Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání​​ platby​ ​ na​ ​ náš​ ​ účet​ ​ (při​ ​ bezhotovostní​ ​platbě).  Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme​ ​ informovat.  Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od  smlouvy​ ​ z vaší​ ​ strany. 

4.4. Jak​ ​ postupovat​ ​ při​ ​ převzetí​ ​ zboží? Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží​ . Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným​ ​obalem​​ převzít,​  nepovažuje​  se​ to​ za​ bezdůvodné​ odmítnutí​ zboží. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za​ nahodilou​ zkázu,​ ​poškození​​ či​​ ztrátu​​ zboží.

4.5. Co​ ​se​ stane​ v případě,​ ​ že​ ​ zboží​ ​ nepřevezmete? Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním​. V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu         nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním​ , jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud​ ​ je​ ​ nižší​ ​ než​ ​ 500​ ​ Kč.  Dále​ ​ máme​ ​ v takovém​ ​ případě​ ​ právo​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ odstoupit. 
 
5. ODSTOUPENÍ​ ​ OD​ ​ KUPNÍ​ ​ SMLOUVY

5.1. Jak​ ​ můžete​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ odstoupit? Od kupní smlouvy můžete odstoupit ​ velhůtě14dnůodednepřevzetízboží​ ; je-li  dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.​ ​ Přijetí​ ​ oznámení​ ​ vám​ ​ bez​ ​ zbytečného​ ​ odkladu​ ​ potvrdíme. Odstoupení​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ nemusíte​ ​ nijak​ ​ zdůvodňovat. 


5.2. Jaké​ ​ má​ ​ odstoupení​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ důsledky? Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla​ ​ uzavřena. Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám​ ​ zašlete​ ​ zpět​ ​ společně​ ​ s vraceným​ ​ zbožím.

5.3. Kdy​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ odstoupit​ ​ nelze? V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících​ ​ smluv​ : 

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně​ ​ smíseno​ ​ s​ ​ jiným​ ​ zbožím;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů​ ​ jej​ ​ není​ ​ možné​ ​ vrátit.

5.4. Jakým​ ​ způsobem​ ​ nám​ ​ vrátíte​ ​ zboží? Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. ​ Zboží nezasílejte​ ​ na​ ​ dobírku​.​ ​ Zboží​ ​ zaslané​ ​ na​ ​ dobírku​ ​ nejsme​ ​ povinni​ ​ převzít. K vrácenému​ ​ zboží​ ​ doporučujeme​ ​ přiložit:

kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad​ ​ prokazující​ ​ koupi​ ​ zboží;

písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon​ ​ a​ ​ e-mail. Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení​ ​ vašeho​ ​ odstoupení​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ dle​ ​ zákonných​ ​ podmínek.

5.5. Kdy​ ​ dostanete​ ​ zpět​ ​ své​ ​ peníze? Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám​ ​ vrátíte​ ​ zboží​ ​ nebo​ ​ prokážete,​ ​ že​ ​ jste​ ​ nám​ ​ zboží​ ​ odeslali. Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ​ ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu​ ​ dodání​ ​ zboží​ . Peníze​ vám​ vrátíme:

stejným​ ​ způsobem,​ ​ jakým​ ​ jsme​ ​ je​ ​ přijali,​ ​ nebo

způsobem,​ ​ jaký​ ​ budete​ ​ požadovat.
 
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi  sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě  kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním  peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou​ ​ žádné​ ​ další​ ​ náklady. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a  to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou  poštovní​ ​ cestou​ . 

5.6. Co​ ​ když​ ​ bylo​ ​ vrácené​ ​ zboží​ ​ poškozené? Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.  Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či  částečně​ ​ spotřebované,​ ​ odpovídáte​ ​ nám​ ​ za​ ​ toto​ ​ snížení​ ​ hodnoty​ ​ zboží​ .

5.7. Kdy​ ​ můžeme​ ​ odstoupit​ ​ od​ ​ kupní​ ​ smlouvy​ ​ my? Vyhrazujeme​ ​ si​ ​ právo​ ​ odstoupit​ ​ od​ ​ smlouvy​ ​ v následujících​ ​ případech: − technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena​ ​ zboží​ ​ (článek​ ​ 2.5​ ​ těchto​ ​ obchodních​ ​ podmínek);

zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal​ ​ dodávat​ ​ do​ ​ ČR​ ​ atd.)​ ​ není​ ​ možné​ ​ za​ ​ původních​ ​ podmínek​ ​ dodat;

plnění​ ​ se​ ​ stane​ ​ objektivně​ ​ nemožným​ ​ nebo​ ​ protiprávním. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem,​  kdy​ je​ ​vám​ ​doručeno.  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli​ ​ úhradu.​ ​ Peníze​ ​ vrátíme​ ​ do​ ​ pěti​ ​ dnů​ ​ od​ ​ odstoupení​ ​ od​ ​ kupní​ ​ smlouvy.
 
6. PRÁVA​ ​ Z VADNÉHO​ ​ PLNĚNÍ V

6.1. aše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až​ ​ 2174​ ​ občanského​ ​ zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s  naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší  spokojenosti.
 
 
7. ZÁVĚREČNÁ​ ​ USTANOVENÍ

7.1. Jaká​ ​ oprávnění​ ​ máme​ ​ k výkonu​ ​ naší​ ​ činnosti​ ​ a​ ​ kdo​ ​ nás​ ​ při​ ​ ní​ ​ kontroluje? K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost​ ​ nepodléhá​ ​ jinému​ ​ povolování.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků  na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (​ http://www.coi.cz/​ ). Kontrolním orgánem pro výrobky rostlinného původu je Státní  zemědělská a potravinářská inspekce (http://szpi.gov.cz), pro výrobky živočišného      původu Státní veterinární správa (http://eagri.cz/public/web/svs/portal/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu  spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na   jejich​ ​ ochranu.

7.2. Jak​ ​ vyřizujeme​ ​ stížnosti? Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se  můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme​ ​vázáni​ ​ žádnými​ ​ kodexy​ ​ chování,​ ​ ani​ ​ žádné​ ​ takové​ ​ nedodržujeme.

7.3. Jaká​ ​ máte​ ​ práva​ ​ při​ ​ vzniku​ ​ spotřebitelského​ ​ sporu? Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,         Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: ​ www.coi.cz​ , ​ www.adr.coi.cz​ ; elektronický kontakt: ​ adr@coi.cz​ ; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem​ ​ tohoto​ ​spotřebitelského​ ​ sporu. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4. Co​ ​ byste​ ​ ještě​ ​ měli​ ​ vědět? Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. ​ Tyto náklady​ ​se​ ​neliší​ ​ od​ ​ běžné​ ​ sazby​ . Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty​ ​ uvedenou​​ v objednávce​ ​nebo​  ve​ ​ vašem​ ​uživatelském​ ​ účtu. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností      jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. ​ Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou​ . 
 
 
Tyto​ ​ obchodní​ ​ podmínky​ ​ jsou​ ​ platné​ ​ a​ ​ účinné​ ​ od 26.06.2018.

Nedělitelnou součástí obchodních podmínek je Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. Správce osobních údajů

MUDr. Jan Lichnovský IČ 48441091, se sídlem Proskovická 31, Ostrava Jih, 70030, Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

tel.: +420 603 264 006, lichnovsky@largo-clinic.cz

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) marketingovým účelům

i) zaslání průběžných informací (novinky, aktuální nabídky, cenové nabídky) o zboží a službách dodávaných správcem (dále také jako produkty),

ii) zasílání pozvánek na odborné akce a semináře,

iii) zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi,

iv) interní analýzy proběhlých vzdělávacích akcí a jiných událostí nebo projektů, kterých jste se účastnil/a,

c) přizpůsobení nabídky svých produktů a obchodních sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

d) ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy nebo objednávky.

Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Osobní údaje a jejich zpracování

a) Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

i) základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,

ii) kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy

iii) pracovní pozice, včetně pracovního zaměření (obor činnosti), včetně zaměstnavatele

iv) informace o produktech a službách, které Vám poskytujeme

v) informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů z jednání s obchodním zástupcem správce nebo kontaktních formulářů.

vi) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

vii) lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb

viii) síťové identifikátory – podrobně viz https://policies.google.com/technologies/cookies

b) Zdroj osobních údajů – osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv, objednávek. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

c) Doba zpracování – informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech.

d) Ostatní informace o zakázkách uchováváme po dobu nezbytně nutnou z důvodů uvedených v bodě 2.

e) Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci uchováváme po dobu nezbytně nutnou z důvodů uvedených v bodě 2.

f) Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu.

g) Pokud likvidujeme osobní údaje, konáme tak, aby byly zničeny bezpečně a nenávratně a aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

h) Předávání dat – osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje v případě využití smluvních dodavatelů – přepravních firem nebo dodavatelů poštovních služeb případně externích subdodavatelů.

Těmito subdodavateli mohou být různí obchodní partneři. Při zpracování zakázek pak využíváme různé systémy, které máme nainstalovány na našich zařízeních nebo systém provozuje externí dodavatel. 

V takových případech s nimi máme uzavřené odpovídající smlouvy a hlídáme, aby se i naši partneři o Vaše data starali s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR.

Pro rozesílání obchodních nabídek prostřednictvím listovní zásilky, e-mailu a SMS využíváme také externí dodavatele, kterým předáváme jen naprosto nezbytné údaje pro odeslání zásilky (jméno a příjmení, titul, dodací adresu, e-mail, tel. číslo).

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

4. Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Za daných podmínek máte obecně právo na opravu svých osobních údajů.

Právo na výmaz/právo být zapomenut

ve stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

na základě Vaší žádosti může správce poskytnout Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

pokud máte za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

kdykoliv se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře webových stránkách nebo zasláním odvolání na e-mail nebo adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

5. Zpracovatel osobních údajů

Pokud nám svěříte ke zpracování podklady, které obsahují osobní údaje nebo zpracováváme objednávku, k jejíž realizaci jsou osobní údaje dalších osob nutné, pak jsme vůči těmto osobním údajům v pozici zpracovatele.

Při realizaci objednávky pak jednáme plně v souladu s pokyny zadavatele. Ty jsou většinou u komplexnějších zakázek součástí smlouvy nebo objednávky.

Podklady pro takovéto objednávky (které mohou obsahovat osobní údaje) zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a po realizaci objednávky je mažeme/likvidujeme nevyžádá-li si nějaká okolnost uchování.

6. Platnost

Tento dokument je platný od 26. 6. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.